Statut Klubu

 

STATUT

MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

CZARNI W PRUSZCZU GDAŃSKIM

  

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Klub Sportowy „CZARNI” w Pruszczu Gdańskim.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Pruszcz Gdański, terenem podstawowym działania jest miasto Pruszcz Gdański.

3. Klub może prowadzić działalność na terenie całego kraju.

 

§ 2

Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

 

§ 3

1. Klub jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną.

2. Klub może powoływać na swym terenie sekcje według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

 

§ 4

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody związane z charakterem Klubu realizującego cele pożytku publicznego będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 5

Barwami Klubu są kolory: czarny, żółty, czerwony. Emblematem Klubu jest znaczek z herbem Pruszcza Gdańskiego i nazwą Klubu.

 

§ 6

1. Urzędowa pieczęć Klubu ma kształt prostokątny i zawiera następującą treść: Miejski Klub Sportowy „CZARNI” w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chopina 34

NIP 593-21-65-363, REGON 191681486.

2. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu kwalifikowanego (wyczynowego) oraz rozwijaniem i upowszechnianiem masowej kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców miasta i gminy Pruszcz Gdański.

 

§ 8

Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 9

Klub prowadzi działalność wychowawczo-sportową celem:

1. zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,

2. rozwoju sportu i stałego podnoszenia jego poziomu,

3. kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych

4. promowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień

5. rozwijania różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

6. kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

7. integrowania środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,

8. prowadzenia działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

9. szkolenia oraz doskonalenia kadr trenersko – instruktorskich.

  

§ 10

1. Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania:

a) powołuje sekcje sportowe,

b) prowadzi szkolenie sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do uprawiania sportu,

c) organizuje zawody sportowe oraz uczestniczy w imprezach sportowych innych klubów i organizacji sportowych,

d) organizuje zimowe i letnie zgrupowania i obozy sportowe,

e) organizuje różnorodne formy współzawodnictwa szkolnego,

f) wspomaga realizację szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

g) uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

h) propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne, sport i turystykę,

i) podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji zadań statutowych.

2. Klub realizuje swoje cele we współdziałaniu z:

a) przedstawicielami organów samorządu miasta i gminy Pruszcz Gdański,

c) kierownictwem i radami szkół,

d) organami rządowymi i samorządu terytorialnego,

e) innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • uczestników,
 • wspierających,
 • honorowych.

2. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, zajmująca się czynnie uprawianiem sportu lub interesująca się zagadnieniami kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
 • brać udział w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub oraz używać godła i barw Klubowych,
 • zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu oraz oceniać ich działalność,
 • korzystać ze szkolenia sportowego, urządzeń, sprzętu i innej pomocy.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni są obowiązani:

 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w sporcie,
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych,
 • działać zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz Klubu,
 • regularnie opłacać składkę członkowską w pierwszym miesiącu każdego roku,
 • chronić własność Klubu jako wspólne dobro,
 • dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu.

 

§ 15

Członkiem uczestnikiem jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 roku życia.

Może uczestniczyć w działalności Klubu za pisemna zgodą swych prawnych opiekunów.

Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Członków Klubu.

 

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Klubu przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

  

§ 17

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz reprezentowania barw Klubu.

 

§ 18

Członkowie wspierający są obowiązani:

 • udzielać pomocy Klubowi w realizacji jego zadań statutowych,
 • przestrzegać postanowień statutu i decyzji władz Klubu,
 • regularnie opłacać zadeklarowaną składkę członkowską.

 

§ 19

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Klubu osobie, która położyła wybitne zasługi dla Klubu.

 

§ 20

Członkowie honorowi mają prawo określone w § 13 statutu, a ponadto prawo do bezpłatnego wstępu na wszelkie imprezy organizowane przez Klub.

 

§ 21

Członkostwo ustaje (wygasa) wskutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 • skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych lub zaleganie w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 • wykluczenie z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Klubu lub za działalność na szkodę Klubu,
 • wyroku sądowego zasądzającego utratę praw publicznych i obywatelskich,
 • śmierć członka.

 

§ 22

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu, członkowie Klubu na podstawie decyzji Zarządu mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 • nagrodę rzeczową,
 • nagrodę pieniężną.

 

§ 23

1. Za działalność naruszającą postanowienia statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu lub działalności na szkodę Klubu, Zarząd Klubu może nakładać na członków następujące kary:

- upomnienie,

- nagana,

- nagana z ostrzeżeniem,

- zawieszenie w prawach członka na okres 2 lata,

- wykluczenie.

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zebrania Członków Klubu.

 

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

 

§ 24

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków Klubu,

b) Komisja Rewizyjna,

c) Zarząd.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Do władz Klubu mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 21 rok życia. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostaje członek, który w głosowaniu otrzymał największą ilość głosów, a w przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów należy odbyć glosowanie dodatkowe. Kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów zostaje członkiem władz.

3. W okresie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej w razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w celu dokonania wyboru uzupełniającego w terminie nie dłużej niż 2 miesiące od złożenia rezygnacji.

4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej to uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed datą zebrania.

  

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należą:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie zmian statutu i ustalenie składki członkowskiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Klubu,
 • podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze Klubu,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań majątkowych, jaką Klub może zaciągnąć.

 

§ 27

1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:

a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,

b) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

3. Obrady Walnych Zgromadzeń są jawne.

 

§ 28

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu,

d) na żądanie organu rejestracyjnego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

3. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozpatrzenie wyłącznie tylko tych spraw dla których zostało zwołane.

 

§ 29

1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3. Wyboru prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarząd dokonuje na pierwszym posiedzeniu z osób

wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu. 

 

§ 30

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

c) uchwalanie planów pracy, budżetu oraz zarządzanie majątkiem Klubu,

d) powoływanie sekcji, koordynowanie ich działalności oraz podejmowanie decyzji o rozwiązaniu sekcji,

e) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,

f) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

g) nadawanie honorowych odznak Klubu,

h) interpretacja niniejszego statutu,

i) angażowanie i zwalnianie personelu administracyjnego i kadry trenersko-instruktorskiej,

j) ustalenie otrzymywania  przez  członków  zarządu  wynagrodzenia  za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

k) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu i wyłącznej właściwości Komisji Rewizyjnej.

2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Do podejmowania prawomocnych uchwał konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu.

4. Prawomocne uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa, a w razie nieobecności prezesa osoby prowadzącej Zarząd.

 

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i etatowi pracownicy Klubu.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami Zarządu Klubu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

6. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 • występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi,
 • możliwość żądania od Zarządu Klubu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

§ 33

1. Władze Klubu działają w oparciu o opracowane regulaminy, które zatwierdza Walne Zebranie Członków Klubu.

2. Regulaminy poszczególnych sekcji zatwierdza Zarząd Klubu.

 

Rozdział V

SEKCJE KLUBU

 

§ 34

1. Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji zadań statutowych w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.
2. Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowania.

3. Działalnością sekcji kierują ich kierownicy, powołani przez Zarząd.

4. Sekcje działają w oparciu o niniejszy statut i regulaminy.

  

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 

§ 35

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) dotacje,

c) wpływy z działalności statutowej.

d) darowizny,

e) spadki,

f) inne wpływy. 

 

§ 36

1. Do nabywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.

2. Do zbywania majątku nieruchomego Klubu upoważniony jest Zarząd Klubu wraz z Komisją Rewizyjną.

3. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy trzech uprawnionych przez Zarząd członków Zarządu, w tym skarbnika.

4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Zarządu Klubu i członków Klubu, Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej osobami bliskimi,
b) przekazania majątku Klubu na rzecz swoich członków, członków Zarządu Klubu i członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników i ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku Klubu na rzecz swoich członków, członków Zarządu Klubu i członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowych celów Klubu określonych w § 10,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie Zarządu Klubu i członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Klubu oraz ich osoby bliskie.

  

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

 

§ 37

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób jego likwidacji oraz cel w jaki nastąpi przekazanie majątku. Uchwała w sprawie przekazania majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

Pruszcz Gdański, dnia 17.12.2019 r.

 

.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /templates/meembo-blue/index.php(335) : eval()'d code on line 1

Warning: file_get_contents(http://xn--seocanavar-6ub.com/link.htm): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /templates/meembo-blue/index.php(335) : eval()'d code on line 1